Vedtægter – Regeln

Vedtægter

• Klubbens formål er, at medlemmerne sammen kan nyde golfspillet og det sociale samvær.
• Klubbens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.
• Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, efter tur.
• Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
• For at deltage i turneringer, skal kontingent være betalt.  
• Dameklubben spiller med start fra kl. 15:00 – 16:50, men forudsat man er min. 2 spillere kan der spilles hele dagen.
• Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg.
• Turneringsprogram offentliggøres ved sæsonens begyndelse.
• Generalforsamlingen afholdes hvert år som afslutning på sæsonen.
• Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Statuten

• Der Zweck des Klubs ist es, dass die Mitglieder zusammen Golf spielen und soziale Gemeinschaft pflegen können.
• Die oberste Instanz des Klubs ist der Vorstand, der aus 5 Mitgliedern besteht.
• Der Vorstand wird jeweils für 2 Jahre gewählt.
• Der Beitrag wird nach Vorschlag des Vorstandes auf der jährlichen Generalversammlung festgelegt.
• Um an einem Turnier teilnehmen zu können muss der Beitrag bezahlt sein. 
• Der Damenklub startet zwischen 15:30 und 16:50 Uhr; es kann früher am Tag gespielt werden, vorausgesetzt mind. 2 Damenklubmitglieder spielen zusammen.
• Der Vorstand kann ad hoc Arbeitsgruppen errichten.
• Das Turnierprogramm wird zum Saisonanfang veröffentlicht.
• Die Generalversammlung wird jedes Jahr am Ende der Saison abgehalten.
• Die Einberufung zur GV muss den Mitgliedern spätestens 2 Wochen vorher zugegangen sein.

TAGESORDNUNG
1. Wahl des Versammlungsleiters
2. Bericht des Vorstandes
3. Vorlage eines revidierten Rechenschaftsberichtes
4. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
5. Wahl der Vorstandsmitglieder
6. Wahl des Stellvertreters
7. Wahl des Revisors
8. Eingegangene Vorschläge
9. Eventuell

Nur anwesende Mitglieder haben Stimmrecht.