Spilleregler

Sådan spiller du golf i Dameklubben:

 • Tidsrummet onsdag kl. 15.50 til 16.50 er reserveret til Dameklubben. Herudover kan Dameklubbens medlemmer også booke sig på frie tider om onsdagen. Der er således mulighed for at spille fx om formiddagen eller senere end 16.50. Din markør skal være medlem af Dameklubben, for at din score tæller med i turneringen – men der må gerne være andre med på flighten.
 • Tilmelding til onsdagsturneringen foregår via golfbox. Vi opfordrer til at booke spilletid i god tid, mens de ledige tider er til rådighed. Den reserverede tid 15.50 til 16.50 frigives til andre spillere allerede fra mandag.
 • Du er selv ansvarlig for at udfylde dit scorekort i forhold til den spilleform, der er gældende den pågældende dag – tjek evt. kalenderen på opslagstavlen i klubhuset eller på hjemmesiden.
 • Dit scorekort afleveres i dameomklædningen i kassen i skabet. Husk underskrift og korrekt udfyldning. Ukorrekt udfyldning kan medføre diskvalifikation.
 • Vi spiller nærmest hul på hul 1 og 12. Der måles op efter bolden er spillet i hul. Resultatet noteres i kassen og på scorekortet. Sidste flight husker at tage kasserne med ind!
 • Husk at påføre birdies meget tydeligt på dit scorekort.
 • Efter hver serieafslutning (markeret med S) er der præmieuddeling, hvor der er fælles spisning kl. 19.00. Er du forhindret i at være med der, bliver din præmie lagt til side til dig; du er dog selv ansvarlig for afhentning.
 • Ved serieafslutning spilles der med gunstart kl. 16.40. Tilmelding hertil sker under turneringer i golfbox.
 • Husk hensyn, sikkerhed og tempo på banen. Luk igennem og hjælp hinanden med reglerne.

Dameklubbens spilleregler:
Gældende er Dameklubbens vedtægter. Alle turneringer spilles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler, Benniksgaard Golfklubs lokale regler samt almindelige turnerings-bestemmelser.

Kontingent: 
Kontingent er fastsat til kr. 500,-/Euro 70,- og bedes før sæsonstart indbetalt til kasserer Nina Okholm via MobilePay på tlf. 25773822 eller overført til Broager Sparekasse konto 9797 0001709909.Ved tilmelding efter 3. serie betales kr. 300 for resten af sæsonen.

Medlemmer af Benniksgaard Golf Klub kan gratis deltage 2 gange som gæstespiller, dog uden at spille om præmier og seriepoint.

Turneringer:
18-huls turneringer spilles i 2 rækker, en A- og en B-række med flydende grænser styret af golfbox.

9-huls turnering spilles i 1 række. Spillere, der kun går 9 huller deltager ikke i Eclectic-turnering, men spiller almindelig stableford.

9- og 18-huls spillere kan gå ud sammen, dog skal 9-huls spillerne ved hul 1 gøre opmærksom på, at de kun spiller 9 huller.

Alle spiller fra rød tee hvis ikke andet er angivet.

Præmier:

18-huller: Minimum points for præmie er 26 stableford points. Der er max. 2 præmier i hver række. Er der under 8 deltagere i en række, er der 1 præmie.

9-huller: Minimum points for præmie er 13 stableford points og min. 5 spillere.

Birdies markeres på scorekortet, og der præmieres med en ”birdie-bold”, dog max. 1 bold pr. spiller i hver turnering.

Præmiestørrelsen tilpasses budgettet.

Scorekortet:
Du er ansvarlig for, at dit scorekort er korrekt udfyldt. Et korrekt udfyldt scorekort er påført fornavn, efternavn, handicap, tildelte slag, række, medlemsnummer, dato og spilleform samt score. Scorekortet underskrives af såvel spiller som markør med navn og medlemsnummer. Et ikke korrekt udfyldt/ulæseligt scorekort vil medføre diskvalifikation. OBS: Hvis du går ind, før matchen er slut, skal du aflevere scorekortet påført ”No return”.

Årets spiller:
Er den spiller, der har opnået flest points gennem hele sæsonen. Der spilles om points til årets spiller således at placeringerne 1-10 tildeles hhv. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points. Ved pointlighed mellem 2 eller flere spillere, vil spilleren med det laveste handicap være vinder. Ud af alle tællende turneringer tælles de 13 bedste resultater. Vinderen præmieres med en vandrepokal.

Årets Eclectic vinder:
Er den spiller, der har den laveste netto-score af alle Eclectic scores over hele sæsonen.

So spielst du Golf im Damenklub:

 • Der Zeitraum mittwochs 15:50 bis 16:50 Uhr ist für den Damenklub reserviert. Damenklubmitglieder können jedoch zu einer beliebigen Urzeit am Mittwoch spielen, z.B. Vormittags, oder später als 16:50 Uhr. Voraussetzung für eine zählende Score ist, dass deine Zählerin auch Mitglied im Damenklub ist, aber es können auch noch andere auf der Flight mitspielen.
 • Anmeldung zum Mittwochsturnier wird über Golfbox vorgenommen.Wir empfehlen die gewünschte Spielzeit rechtzeitig zu buchen. Der reservierte Zeitraum 15:50 bis 16:50 Uhr wird montags für andere Spieler freigeschaltet.
 • Du bist selbst dafür verantwortlich deine Scorekarte auszufüllen gem. der aktuellen Spielform. Du kannst eventuell mit dem Kalender vergleichen (am Aushaung im Klubhaus oder auf der Website).
 • Die Scorekarte wird in der Damenumkleide in der Box im Schrank abgelegt. Bitte an Unterschrift und korrektes Ausfüllen denken. Nicht korrekt ausgefüllte Karte kann zur Disqualifizierung führen.
 • Wir spielen am nächsten zur Fahne auf Loch 1 und 12. Es wird gemessen nachdem der Ball eingelocht ist. Das Ergebnis wird auf der Scorekarte und auf dem Zettel in dem Kasten notiert. Die letzte Flight nimmt den Kasten mit rein!
 • Birdies sind deutlich auf die Scorekarte anzugeben.
 • Nach jedem Serienabschluss (mit S gekennzeichnet) haben wir Preisverleihung und gemeinsames Essen um 19.00 Uhr. Falls du nicht teilnehmen kannst, werden ggf. deine Preise für dich zurückgelegt, du musst aber selbst daran denken, sie abzuholen.
 • Bei Serienabschluss wird mit Kanonenstart um 16.40 Uhr abgespielt. Anmeldung hierfür über Golfbox.
 • Denkt an Rücksichtnahme, Sicherheit und Tempo auf dem Platz. Lasst Leute durch und helft einander mit den Regeln.

Spielregeln des Damenklubs:
Es gilt die Satzung des Damenklubs. Alle Turniere werden gem. den Regeln des Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, den Lokalregeln des Benniksgaard sowie allgemeinen Turnierregelungen gespielt.

Jahresbeitrag: 
Der Jahresbeitrag von DKK 500,-/Euro 70,- ist vor erstem Spielbeginn an unsere Kassiererin Nina Okholm über MobilePay 25773822 oder Überweisung an Broager Sparekasse Konto 9797 0001709909 zu zahlen. Bei Anmeldung nach der 3. Serie beträgt der Beitrag DKK 300 für die restliche Saison.

Mitglieder des Benniksgaard Golf Klub können kostenlos 2 Mal als Gastspielerin teilnehmen, sind dabei jedoch nicht beteiligt an der Preisverleihung und erzielen keine Punkte.

Turniere:
18-Loch Turniere werden in 2 Reihen gespielt, jeweils eine A- und eine B-Reihe mit fließenden Grenzen die von Golfbox bestimmt werden.

Das 9-Loch Turnier hat 1 Reihe. Spielerinnen, die eine 9-Loch Runde gehen, spielen nicht Eclectic, sondern Stableford.

9- und 18-Loch Spielerinnen können gemeinsam spielen, jedoch sollen es die 9-Loch Spielerinnen schon bei Loch 1 mitteilen, wenn sie nur 9 Löcher spielen.

Alle spielen vom roten Abschlag ab, es sei denn etwas anderes ist angegeben.

Preise:
18-Loch: Mindest-Score für Preiserhalt sind 26 Stablefordpunkte.
In jeder Reihe werden max. 2 Preise verliehen. Hat die Reihe weniger als 8 Spielerinnen gibt es 1 Preis.

9-Loch: Mindest-Score für Preiserhalt sind 13 Stablefordpunkte und es müssen mindestens 5 Spielerinnen teilnehmen.

Birdies sind auf der Scorekarte deutlich anzumerken, und diese werden mit einem ”Birdie-Ball” belohnt, jedoch höchstens 1 Ball je Spielerin und Spieltag.

Die Preise sind dem Budget angepasst.

Die Scorekarte:
Jede Spielerin ist dafür verantwortlich dass die Scorekarte korrekt ausgefüllt ist. Hierzu gehört Vorname, Nachnahme, Handicap, zugeteilte Schläge, Reihe, Mitgliednummer, Datum, Spielart und Score. Die Scorekarte wird unterschrieben von der Spielerin und der Zählerin mit Angaben von Namen und Mitgliedsnummer. Eine nicht korrekt ausgefüllte oder unlesbare Scorekarte führt zu Disqualifikation. OBS: Bei Unterbrechen des Spiels vor Ende des Matches, ist die Scorekarte mit der Angabe ”No return” abzugeben.

Spielerin des Jahres:
ist die Spielerin, die über die Saison die meisten Punkte erspielt hat. Für Spielerin des Jahres werden die Punkte wie folgt berechnet: Die Platzierungen 1-10 werden 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte zugeteilt. Bei Punktegleichstand zwischen 2 oder mehr Spielerinnen gewinnt die Spielerin mit dem niedrigsten Handicap. Von allen mit geltenden Turnieren werden die 13 besten Ergebnisse mitgerechnet. Die Gewinnerin erhält einen Wanderpokal.

Eclectic Gewinnerin:
Ist die Spielerin mit dem niedrigsten Nettoergebnis der gesamten Eclectic Spiele der Saison.