VEDTÆGTER  SENIORKLUBBEN

Formål:
At samle ældre, aktive golfspillere i et spillemæssigt og socialt fællesskab.

Optagelsesbetingelser:
Damer optages fra det år de fylder 50 år – herrer fra det år de fylder 55 år

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med afslutningsturneringen hvert år i oktober måned, er højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Forslag fra medlemmer om emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Næste års kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Evt.

Generalforsamlingen ledes af den udenfor bestyrelsen valgte dirigent, der afgør afstemningsformer og alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse der består af 6 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode, således at der hvert år på den årlige generalforsamling afgår 3 medlemmer.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer og aktivitetsleder.

Aktiviteter
Åbnings- og afslutningsturnering.
1 ugentlig spilledag fra april til oktober.
Udflugter til andre golfbaner.
Eenkølleturnering i november.

Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales ved sæsonens start.

Således revideret og vedtaget på den årlige generalforsamling, onsdag, den 29. oktober 2014

Formand: Jørgen Rehoff Nør                 Dirigent: Ebbe Fink Nielsen

REFERATER – FORMANDSBERETNINGER – REGNSKAB

ÅRREFERATFORMANDENS BERETNINGREGNSKAB
2021Referat 2021Beretning 2021
2020Referat og beretning 2020
2019Referat og beretning 2019
2018Referat og beretning 2018 DK/TY
2017Referat 2017Beretning 2017Regnskab 2017
2016Referat 2016