Kontingent, statusskift og udmeldelse 

Kontingent opkræves én gang årligt via Betalingsservice, indbetalingskort eller bankoverførsel.

Betales der i Proshoppen med kreditkort tillægges et gebyr på 50 kr.

Vi henviser ligeledes til vores vedtægter.

Tilmeld Betalingsservice HER 

Kontingentopkrævning udsendes ca. 15. januar
• Betalingsfrist 15. februar
• Betalingspåmindelse ca. 20. februar
• 1. rykker inkl. rykkergebyr kr. 100 primo marts
• 2. rykker inkl. rykkergebyr kr. 100 medio marts – fratagelse af spillerettigheder
• Sagen sendes til retslig inkasso senest 3 måneder efter oprindelige betalingsfrist og medfører eksklusion 

Konsekvens af manglende betaling:

Manglende betaling efter sidste rettidig betalingsdato medfører, at der ikke er adgang til at deltage i Benniksgaard Golf Klubs arrangerede turneringer.

Restance ud over 1 måned fra betalingsfristen, dvs. medio marts, medfører fratagelse af spillerettigheder, og medlemmets spillestatus i DGU’s centrale database inddrages. Medlemmet mister dermed sin spilleret på Benniksgaard Golf Klubs bane, ligesom medlemmet herefter heller ikke kan spille greenfee på andre baner. Manglende betaling af det pålagte rykkergebyr på kr. 100,00 har samme konsekvenser.

Manglende betaling efter udsendelse af 2. rykker og senest 3 måneder efter den oprindelige betalingsfrist medfører eksklusion af golfklubben i henhold til § 5 i vores vedtægter.
Sagen overgives til retslig inkasso. Udgifterne hertil vil blive pålagt medlemmet.
Medlemskab kan alene generhverves, når restancer + genindmeldelsesgebyr på 1.000 kr. er indbetalt.

Statusskift og udmeldelse

Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen.
Udmeldelse og ændring i medlemsstatus SKAL ske skriftligt til sekretariatet, info@benniksgaard.dk, senest den 31. december med virkning for det efterfølgende år.

Statusændringen eller udmeldelsen er først gældende, når skriftlig bekræftelse fra sekretariatet er modtaget.

I forbindelse med statusskift skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.
Passive medlemmer kan til enhver tid, uden varsel overgå til aktivt medlemskab mod betaling af den årlige kontingentdifference.

HUSK!
Sekretariatet/bogholderiet kan ikke afvige fra vedtægterne, som er vedtaget på klubbens generalforsamling af klubbens medlemmer.

 

OBS!
Melder man sig ud i år og melder sig ind igen næste år, er der et genindmeldelsesgebyr på kr. 1.000,-.

Gebyret dækker udgifter i forbindelse med ind- og udmeldelse af medlemmer, heriblandt afmelding og tilmelding af forsikring mm. ved Dansk Golf Union.

Skyldes dit statusskift/udmeldelse f.eks. en forestående operation eller et andet usikkerhedsmoment, kan du med fordel skifte til vores kategori passiv, du vil således ikke blive opkrævet de kr. 1000,- i genindmeldelsesgebyr, og dit passive medlemskab vil blive fratrukket, såfremt du indmelder dig fuldt i løbet af det kommende år. 
Et passiv medlemskab koster kr. 900,- pr år.

Såfremt du har spørgsmål til medlemskaberne eller ønsker at skifte din kategori står vi naturligvis til rådighed.