Vedtægter

§ 1. Klubbens navn, hjemsted og formål

Klubbens navn er Benniksgaard Golf Klub og dens hjemsted er i Sønderborg Kommune.

Klubbens formål er at forestå og organisere de idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 2. Klubbens medlemskab af andre organisationer
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 3. Optagelse af medlemmer
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. Umiddelbart efter optagelse afkræves hvert tilgående medlem det første kontingent samt eventuelt indskud.

§ 4 Kontingenter og indskud
Kontingent og eventuelt maksimalt indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling, Kontingentet betales helårligt forud, og forfalder til betaling umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter den konkrete dato.

§ 5. Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer
I tilfælde af manglende betaling kan bestyrelsen beslutte at udsende én eller flere rykkermeddelelser, og fastsætte et rykkergebyr.

Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent eller rykkergebyr, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i de af klubben arrangerede matcher. Måtte restanceperioden overskride 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Medlemskab kan alene generhverves, når eventuelle restancer skadesløst er indbetalt.

Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen. Udmeldelse og ændring i medlemsstatus skal ske skriftligt senest den 30. November, med virkning for det efterfølgende år.

§ 6. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling samt vedtægtsændringer
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i Sønderborg Kommune hvert år inden den 1. december. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen afholdes på dansk og ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som iflg. dansk lov er personligt myndige, med hver én stemme. Et medlem kan meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på en generalforsamling. Et medlem kan på en generalforsamling højst repræsentere 3 medlemmer ved skriftlig fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne samt klubbens opløsning, kræves dog at ¾ af medlemmerne stemmer herfor. Er der mindre end ¾ af medlemmerne repræsenteret på general-forsamlingen og forslaget i øvrigt vedtages af ¾ af de mødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel og på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor og revisor-suppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. september. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8. Valg af bestyrelsen
Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal på tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling have bopæl i Region Syddanmark.

Af bestyrelsen afgår årligt 3 hhv. resten af medlemmerne. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleant(er).

§ 9. Bestyrelsens konstituering, forretningsorden og supplering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen (oprundet) af de menige medlemmer er til stede, og træffer sin beslutning ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

§ 10. Tegningsregler, hæftelse og fuldmagter
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg og kommiteer, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et begynderudvalg, et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, og et handicapudvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 12. Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Det reviderede regnskab vil være fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat senest 1 uge inden den ordinære generalforsamling.

§ 13. Myndigheder
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapafslag i handicapturneringer og -matcher sker iht. det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 14. Klubbens opløsning
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt men med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet , træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen.

Eventuelt overskud ved afviklingen deponeres ved Dansk Golf Union og udleveres til en evt. nystartet golfklub i Sønderborg Kommune.

Således vedtaget ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2013.

Sign. formand
Sign. dirigent

§ 1. Klubname, Sitz und Zweck.
Der Name ist Benniksgaard Golfklub und er hat seinen Sitz i Sonderburg Kommune.

Der Zweck des Klubs ist die sportlichen Aktivitäten zu fördern und so zu organisieren, um es den Mitgliedern möglich zu machen, das Golfspielen unter bestmöglichen Voraussetzungen ausführen zu können.

§ 2 Verbandszugehörigkeit des Klubs
Der Klub muss Mitglied der dänischen Golfunion sein.

§ 3. Mitgliedssaufname.
Sowohl passive als auch aktive Mitglieder können aufgenommen werden. Nur aktive Mitglieder genießen das Recht auf dem Platz spielen zu dürfen. Nur Personen können aufgenommen werden.
Die Aufnahme wird schriftlich an den Vorstand gerichtet, die in Perioden den Zugang neuer Mitglieder auf Grund von fehlender Kapazität stoppen können. In solchen Fällen wird eine Zeitbegrenzte Warteliste eingeführt.
Jedes neue Mitglied wird kurz nach der Aufnahme dazu aufgefordert den ersten Vereinsbeitrag zusammen mit einer evt. einmaligen Aufnahmegebühr zu entrichten.

§ 4. Beiträge und Aufnahmegebühr.
Nach Einstellung des Vorstandes wird auf der Jahreshauptversammlung der Jahresbeitrag zusammen mit ein evt. maximalen Aufnahmegebühr jedes Jahr festgesetzt. Der Jahresbeitrag ist ganzjährig im Voraus zu zahlen und ist zu leisten nach der Jahreshauptversammlung.
Der Vorstand gibt das genaue Datum hierfür bekannt.

§5. Ausmeldung und Ausschließung von Migliedern.
Im Falle fehlender Zahlung des Jahres-beitrages ist dem Vorstand erlaubt eine oder mehrere Mahnungen zu versenden und eine evt. Mahngebühr festzusetzen.

Sofern ein Mitglied in Rückstand mit dem Jahresbeitrag oder Mahngebühr ist, kann der betroffene ausgeschlossen werden
an die vom Klub organisierten Turniere teilzunehmen. Sollten die fehlenden Zahlungen 3 Monate überschreiten kann der Vorstand den betreffenden ausschließen.

Die Mitgliedschaft ist bindend für jeweils 1 Jahr. Der Austritt oder eine Änderung des Mitgliedsstatus für das kommende Jahr hat schriftlich spätestens am 30. November zu erfolgen.

§ 6.Jahreshauptversammlung und Ausserordenliche Versammlung.
Die Jahreshauptversammlung ist die oberste Instanz in allen Belangen des Klubs. Die Jahreshauptversammlung ist jedes Jahr vor dem 1. Dezember in Sonderburg Kommune abzuhalten, und die Einberufung zur Jahreshauptversammlung mit Tagesord-nung muss schriftlich mit einer Frist von mindestens 14 Tagen erfolgen.

Die Jahreshauptversammlung ist im dänisch abzuhalten und wird von einen Versamm-lungsleiter außerhalb des Vorstandes ge-leitet, der befugt ist, alle Fragen betreffend des Sachverhaltes und bei der Stimmabgabe zu entscheiden.

Abstimmen können nur Mitglieder, die gemäß dänischem Recht volljährig sind. Jeder hat nur 1 Stimme. Es ist erlaubt einem Mitglied Vollmacht zu erteilen um für sich auf der Jahreshauptversammlung abstimmen zu lassen. Ein Mitglied kann jedoch nur max. 3 Mitglieder mit einer schriftlichen Vollmacht vertreten.

Auf der Jahreshauptversammlung werden alle Belange mit gewöhnlicher Mehrheit entschieden. Satzungsänderungen und Auflösung des Klubs erfordern die Ja-Stimmen von 3/4 aller Mitglieder.
Sind weniger als ¾ aller Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung anwesend und wird der Vorschlag außerdem von ¾ den anwesenden Mitgliedern beschlossen, wird der Vorstand binnen 14 Tage mit gewöhn-licher Frist erneut zu Jahreshaupt-versammlung einzuberufen. Hier kann der Vorschlag angenommen werden sofern ¾ der anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern hierfür stimmen.
Auf begehren eines stimmberechtigten Mitgliedes kann verlangt werden, dass schriftlich abgestimmt werden soll.
Bei Wahlen von Vorstandsmitgliedern und Revisor muss im Falle von Kampfwahlen eine schriftliche Abstimmung nach folgen-den Kriterien erfolgen:
In einem Wahlgang werden über sämtliche freie Posten abgestimmt. Jedes stimmbe-rechtigtes Mitglied kann höchstens mit einer Stimme pro vorgeschlagenen Kandidaten abstimmen. Bei Stimmgleichheit wird noch-mals abgestimmt nach den gleichen Regeln wie bei den Kandidaten wo Stimmgleichheit war.
Eine außerordentliche Versammlung wird abgehalten sofern der Vorstand dies be-schließt oder sofern mindestens 10% der stimmberechtigten Mitglieder dies begehrt und dem Vorstand dieses mitteilt unter Angabe von den zu verhandelte Vorschlägen.

Die außerordentliche Versammlung muss binnen 4 Wochen nach Begehren abgehalten werden, und die Einberufung zur Ver-sammlung ist zu erfolgen genau wie zur eine normale Versammlung mit einer Frist von mindestens 8 Tagen.
Während der Jahreshauptversammlung wird Protokoll geführt die vom Versammlungs-leiter und den anwesenden Vorstands-mitgliedern unterschrieben werden muss.

§ 7. Tagesordnung bei Jahresversammlung.

Wahl eines Versammlungsleiters
Bericht über die Tätigkeit im Klub des vergangenen Jahres
Vorlage und Genehmigung des revidierten Jahresabschlusses
Vorlage vom Budget zugleich mit Festsetzung der Beiträge und Aufnahmegebühr
Anträge des Vorstandes
Anträge der Mitglieder
Wahlen von Vorstandsmitgliedern und Suppleanten
Wahlen von Kassenprüfer und Supple- anten
Verschiedenes.
Anträge der Mitglieder zur Jahres-hauptversammlung müssen spätestens am 15. September schriftlich dem Vorstand vorliegen.
In der Einladung zur Jahreshauptver-sammlung müssen die Anträge des Vorstandes und die Anträge der Mitglieder erwähnt werden.

§ 8 Wahl des Vorstandes
Der Vorstand setzt sich aus 5-7 Mitgliedern zusammen, diese werden auf der Jahreshauptversammlung für eine Periode von 2 Jahren gewählt.
Die Mehrheit des Vorstandes muss zur Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung ihren Wohnsitzt in Region Syddanmark haben. Jährlich werden 3, bzw. der Rest
des Vorstandes zurücktreten. Wiederwahl ist möglich. Wahlberechtigt ist jedes stimmberechtigtes Mitglied im Klub.
Im Falle eine „Vakance” werden die Supple anten eingesetzt.

§ 9 Zusammensetzung des Vorstandes,
Geschäftsordnung und Ergänzung.
Der Vorstand konstituiert sich selber mit 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Honorar Schriftführer, Kassenwart und setzt die Geschäftsordnung fest.
Der Vorstand ist beschlussfähig wenn der 1.
Vorsitzende und mindestens die Hälfte (aufgerundet) des Vorstandes zu gegen ist.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-heit beschlossen. Im Falle von Stimmgleich-heit ist die Stimme des 1. Vorsitzender maßgebend.
Über die Sitzungen des Vorstandes wird ein Protokoll geführt.

§ 10 Zeichnungsberechtigung, Haftung und Vollmachten.
Der Vorstand hat die tägliche Leitung des Klubs und entscheidet mit bindender Haftung für alle Belange des Klubs Vertretungsrecht hat der 1. Vorsitzende, oder der 2. Vorsitzende zusammen mit 1 Vorstandsmitglied. Dem Vorstand ist es erlaubt bezahltes Personal einzustellen, sowie Vollmachten zu erteilen. Aufnahme von größeren Darlehen sowie Kauf/Verkauf oder Pfändung von festem Eigentum bedarf die Bestätigung auf der Jahreshauptversammlung.
Verpflichtungen, die der Vorstand im Namen des Klubs eingegangen sind, werden allein mit dem Vermögen des Klubs gesichert.

§ 11. Bildung von Ausschüssen
Der Vorstand bildet die Ausschüsse oder Kommissionen, die entweder der Vorstand oder die Jahreshauptversammlung für nötig hält. Unter anderem Anfänger-, Platz-, Match- und Junioren- und ein Handicap Ausschuß.
Der Vorstand ernennt die vorsitzenden der Ausschüsse, und muss die übrigen Mitglieder im Ausschuss gut heißen. Der Vortand legt den Arbeitsbereich und die Richtlinien der Ausschüsse fest.

§ 12 Jahresabschluß und Kassenprüfung.
Das Geschäftsjahr des Klubs geht vom 1. Oktober bis 30. September.
Der geprüfte Jahresabschluss muß
spätestens 1 Woche vor der Jahreshaupt-versammlung zur Einsicht im Klubbüro vorliegen.

§ 13. Instanzen.
Der Klub respektiert die von Dansk Golfunion und Danmarks Idræts-Forbund festgelegten Bedingungen für Mitgliedschaft.

Der Klub respektiert die Regeln des DGU für freies Spielen für Besitzer eines Nordisk- und DGU- Ausweises.
Für das Spielen im Klub gelten die vom The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews
festgelegten Regeln, und die von Vorstand mit Genehmigung des Dansk Golf Union festgelegten lokalen Regeln.
Die Bestimmung des Handicaps der Mitglieder muss in Übereinstimmung mit den Regeln des Handicapsystems der Dansk Golfunion erfolgen, und der Zuteilung die Handicapabschläge bei Handicapturnieren und Handicapmatches erfolgt gemäß dem von DGU festgesetzten Slopesystem.

Der Vorstand legt die Bestimmungen fest, die für nötig gefunden werden um Abwick-lung und Ordnung innerhalb des Klubge-ländes aufrecht zu halten.
Der Vorstand kann, bei Nichteinhaltung dieser Regeln Mitglieder mit Karantäne, bei Wiederholung oder bei grober Missachtung sogar ausschließen (Eksklusion) vom Klub verhängen. Es ist jedoch dem Mitglied erlaubt die Entscheidung auf der Jahres-hauptversammlung vorzulegen. Die Ein-bringung der Vorlage auf der Jahreshaupt-versammlung hat jedoch keine aufschiebende Wirkung.

Es ist dem Mitglied erlaubt die Entscheidung der Jahreshauptversammlung dem Amatør- og Ordensudvalg der Dansk Golf Union
vorzutragen.

§ 14. Auflösung des Klubs.
Der Klub kann aufgelöst werden sofern 2/ 3 aller stimmberechtigten Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung anwesend sind und wenn mindestens 2/3 der anwesenden stimmberechtigten dafür stimmen.

Sofern 2/ 3 aller stimmberechtigten Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung nicht anwesend sind und sofern 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für den Antrag gestimmt haben, muß der Vorstand mit einer Frist von 8 Tagen erneut zu einer Jahreshauptversammlung einberufen, die spätestens 4 Wochen nach der 1. Jahreshauptversammlung abgehalten werden muss.
Der Antrag kann hier angenommen werden mit 2/3 der anwesenden Stimmen. Im Falle einer Auflösung des Klubs, angenommen wie beschrieben, beschließt die Jahreshaupt-versammlung mit einfacher Stimmmehrheit die weiteren Maßnahmen zur Auflösung.

Bei Auflösung des Klubs wird ein evt. Überschuß bei Dansk Golfunion deponiert, und bei einer evt. Neugründung eines Golfklubs in Sonderburg Kommune zur Verfügung gestellt.

So beschlossen geändert auf eine außerordentlichen Versammlung am 10. Dezember 2013.

Unterschrieben von 1. Vorsitzender und
Versammlungsleiter.

Die Satzung ist in Deutsch übersetzt worden, wir weisen darauf hin, dass im Falle von Streitfragen, ist der dänische Text maßgebend.