Vedtægter – Regeln

Vedtægter

 • Klubbens formål er, at medlemmerne sammen kan nyde golfspillet og det sociale samvær. 
 • Klubbens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.
 • Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, efter tur.
 • Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
 • For at deltage i turneringer, skal kontingent være betalt.
 • Dameklubben spiller med start fra kl. 14.00 – 15.00 og fra kl. 16.00 – 17.00, men forudsat man er min. 2 spillere, kan der spilles hele dagen.
 • Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg
 • Turneringsprogram offentliggøres ved sæsonens begyndelse.
 • Generalforsamlingen afholdes hvert år som afslutning på sæsonen.

Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Statuten

 • Das Zweck des Klubs ist, dass die Mitglieder zusammen Golf spielen und soziale Gemeinschaft pflegen können.
 • Die oberste Instanz des Klubs ist der Vorstand, der aus 5 Mitgleidern besteht.
 • Der Vorstand wird jeweils für 2 Jahre gewählt.
 • Der Beitrag wird nach Vorschlag des Vorstandes auf der jährlichen Generalversammlung festgelegt. Um an einem Turnier teilzunehmen zu können, muss der Beitrag bezahlt sein.
 • Der Damenklub startet zwischen 14.00 und 15.00 Uhr und zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Es kann früher am Tag gespielt werden, vorausgesetzt mind. 2 Damenklubmitglieder spielen zusammen.
 • Der Vorstand kann ad hoc Arbeitsgruppen errichten. 
 • Das Turnierprogramm wird zum Saisonanfang veröffentlicht.
 • Die Generalversammlung wird jedes Jahr bei Saisonende abgehalten.

Die Einberufung zur GV muss den Mitgliedern spätestens 2 Wochen vorher zugegangen sein.

TAGESORDNUNG
1. Wahl des Versammlungsleiters
2. Bericht des Vorstandes
3. Vorlage einer revidierten Rechenschaft
4. Festsetzung des Kontingents
5. Wahl der Vorstandsmitglieder
6. Wahl der Stellvertreter
7. Wahl der Revisors
8. Eingegangene Vorschläge
9. Eventuell

Nur anwesende Mitglieder haben Stimmrecht.